Дейности по мониторинга и опазване на гъските в Казахстан


От 15 април до края на май орнитолози от Асъциацията за опазване на биоразнообразието на Казахстан (ACBK)  и Северно Казахстанския държавен университет проведоха мониторинг на пролетната миграция гъските в Костанайска област и Северен Казахстан и проверка за спазването на забраната за пролетен лов на водоплаващи птици, който беше въведен от 2017г в Казахстан.

Работата се извършваше на два етапа, първият етап включва наблюдение и на други водолюбиви птици във водоеми Костанайска област. Дейностите на терен съвпаднаха с времето на миграция на всички видове гъски прелитащи през Казахстан, което допринесе за успешно проследяване на численоста , като бяха регистрирани почти 180 000 гъски по време на полевите проучвания. От тях близо 30% от общия брой са червеногуши гъски или около 50-54 000 птици, което в голяма степен показва добра преживяемост на вида през зимния период.

Работата по мониторинга беше придружена и от патрулиране на територията заедно с териториалната инспекция по лова за региона на Костанай. По време на съвместните проверки и патрули бяха съставени пет протокола за нарушаване на правилата за лов. Забраната на пролетния лов в Казахстан през 2017 е едно от най-важните природозащитни решения и ще допринесе същуствено за опазването и възстановяването на вида, ето защо стриктното спазване на забраната е от ключово значение и ще продължи работата по проверките и пред следващите години.

Работата се проведе в рамките на програмата на живота “Опазване на червеногушата гъска по прелетния й път” LIFE16/NAT/BG000847