Николай Петков

5 февруари, 2018


С познанията си за проектния район и проблемите, който червеногушата гъска среща, Николай ще допринесе за успешното изпълнение на проектните дейности. В рамките на проект «Сигурен прелетен път» той има и отговорната задача да следи за разпределението и изпълнението на дейностите от членовете на екипа и да изготвя необходимите доклади за извършената работа, както и да осигурява добрата комуникация между партньорите, представители на различни страни и Консултативния съвет на проекта.

Николай има докторска степен по екология. Член е на Species Survival Commission на IUCN, членува в работните групи на IUCN и Wetlands International за застрашени водоплаващи птици. Член е на групата по патици, работната група по гъски и тази за ибисите. От 2010 г. е координатор на Международната работна група за червеногушата гъска към AEWA.

Николай е член на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) от 1989 г., като е работил от 1995–2015 г. на различни позиции в БДЗП. В периода 2007–2010 г. работи в Wetland International в Холандия като Flyway & Site Network Officer.