Михаил Илиев

5 февруари, 2018


Михаил отговаря за теренните дейности, които се изпълняват в района на езерата Шабла и Дуранкулак в рамките на проект „Сигурен прелетен път“. Той координира и мониторинга на гъските в проектните зони в България и всички страни от ареала на червеногушата гъска.

За успешното изпълнение на теренните дейности в българската част от Крайморска Добруджа, проектът ще разчита на доброто познаване на района от страна на Михаил, който от 2008 г. активно участва в мониторинга и опазването на червеногушата гъска в тази част на страната. Мишо е бил част от екипа на редица проекти, свързани с проучване на птици на национално и международно ниво.

Михаил е дългогодишен член на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и доброволец в редица природозащитни дейности, изпълнявани от БДЗП. Има магистърска степен по Екология при СУ „Св. Климент Охридски“.