Значително е нараснал броя на червеногушите гъски в Приморска Добруджа само за седмица


От 1 до 1500 нарасна броя на червеногушите гъски, зимуващи в Приморска Добруджа, само за седмица. Това показват наблюденията на екипа на Българско дружество за защита на птиците, работещ в Североизточна България.

 

Увеличил се и броя на голямата белочела гъска, като в момента са регистрирани ята с обща численост на вида до 5000 екземпляра. Причина за промяната в орнитологичната картина е настъпилото и задържало се застудяване в страната, съпроводено и с падането на първия сняг.

сн. Николай Петков/Голяма белочела гъска

Тази седмица по време на теренните проучвания, провеждащи се в защитени зони  „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленски езерен комплекс“ е установено, че закъснява вегетацията на житните посеви. Това буди известна тревога, защото закъснялата вегетация би затруднила изхранването на зимуващите у нас гъски.

В момента птиците се хранят основно в ожънати царевични ниви с разпилени царевични зърна и кочани. Именно това прави царевицата изключително важна за червеногушата гъска в регионалната агро-екологична мярка за червеногушата гъска, разработена и предложена от БДЗП с цел осигуряване на подходящи хранителни местообитания за вида.