Международен експерт разработва методиката за мониторинг на червеногушата гъска по прелетния ѝ път


Международният експерт д-р Роб Шелдън ще разработи цялостна методика за мониторинг на червеногушата гъска, която да се прилага във всички страни от прелетния път на вида. Новата методика ще позволи събирането на конкретни и обективни данни за размера на популацията, тенденциите в числеността и заплахите в ключовите места за вида.

Д-р Роб Шелдън работи в областта на природозащитата вече 20 години, 12 от които е част от екипа на Кралското дружество за защита на птиците. От 2013 г, е председател на Орнитологичното дружество на Близкия Изток, Кавказ и Централна Азия.  Последно е работил за Лондонското зоологическо дружество като Директор на Център за изследване на дивата природа „Кинг Халид“ в Саудитска Арабия. Понастоящем работи като международен консултант в РДС Консървейшън.

С посещението на д-р Роб Шелдън в Румъния и България беше дадено началото на една от най-важните дейности на проект „Сигурен прелетен път“, изпълняван от Българското дружество за защита на птиците и десет партньорски организации и институции в страните от миграционния път на червеногушата гъска – Русия, Украйна, Казахстан, Румъния и България, съфинансиран от програма LIFE на ЕС.

сн. Ники Петков/БДЗП – д-р Роб Шелдън на посещение в България

В средата на януари д-р Роб Шелдън придружен от екипи на Румънското орнитологично дружество и Българското дружество за защита на птиците направи кратна полева обиколка на основните места за червеногушата гъска в двете съседни държави. Така международният експерт се запозна с особеностите на местата и със спецификите на провеждания мониторинг у нас и в Румъния.

Новата методика и събраните чрез нея бъдещи данни ще бъдат съществен принос за изпълнението на целите на Международния план за действие за опазване на червеногушата гъска и ще спомогнат за получаването на по-адекватна и по-коректна информация за промените в популацията на вида и конкретните заплахи по места. Това ще даде възможност за по-реална оценка на природозащитния статус на червеногушата гъска, което е голям проблем през последните години, поради противоречиви данни от различните части на ареала на вида.