Мониторингът на зимуващите гъски започна с нов вид гъска за Румъния


На 23 и 24 ноември екипи на БДЗП в България и SOR в Румъния стартираха ежегодно провеждащия се мониторинг на зимуващите гъски.

Топ наблюдението е от района на Браила, където екип на SOR/BirdLife Romania наблюдава и фотографира за първи път в Румъния снежна гъска (Chen caerulescens). Ареалът на този вид обхваща най-североизточните части на Сибир и полярните зони на Северна Америка. В Европа е вагрант и се среща рядко. Понякога появата му е свързана с избягали птици от частни колекции или зоопаркове.

 
 

Числеността на червеногушите гъски (Branta ruficollis) в региона е все още сравнително ниска. Отчетени бяха около 3000 индивида в няколко зони в Югоизточна Румъния. Припомняме, че две от маркираните с предаватели гъски – Емилия и Алекса, също се намират в Румъния. В България бяха отбелязани едва 42 червеногуши гъски в района на Свищовско-Беленската низина, а в Крайморска Добруджа вида не беше наблюдаван.

Очаквано най-многочисленият вид по време на преброяването беше голямата белочела гъска (Anser albifrons) – 200000 инд. в Румъния и 14132 инд. в България (района на Свищов). Освен това по румънските влажни зони зони бяха установени още 3 вида гъски – 3400 сиви гъски, както и редките малка белочела гъска (8 инд.) и посевна гъска (2 инд.).

Преброяванията са с регулярен характер през есенно-зимния период и ще продължат и през следващите 3 месеца. Наред с мониторинга на гъските се събира информация за видовия състав и числеността и на останалите видове птици в посещаваните ОВМ зони, наличието на заплахи за биоразнообразието и др. Мониторингът се организира и извършва в рамките на проект LIFE16 NAT/BG/000847 “Life for Safe flight“, насочен към опазване на червеногушата гъска по протежение на прелетния й път.