Първият LIFE проект, фокусиран върху глобалната популация на световнозастрашен вид завърши успешно


В края на май 2023 г., след почти 6 години координирани усилия на 11 организации и институции от петте ключови държави от ареала на червеногушата гъска, приключи успешно проектът „Опазване на червеногушата гъска по прелетния ѝ път“, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Българското дружество за защита на птиците беше водещата организация в проекта, който се осъществи в тясно сътрудничество със Секретариата на Афро-евроазиатското споразумение за водолюбивите птици (AEWA), както и международната работна група по вида към нея.

Червеногушата гъска е един от най-застрашените видове гъски в света, чиято численост е намаляла почти наполовина от началото на новото хилядолетие. Сред основните заплахи за нея са промени в местообитанията, незаконен лов, промени в земеделските практики и др. Климатичните прогнози предвиждат видът да загуби до 70% от гнездовите си местообитания в арктичната тундра.

„Сигурен прелетен път“, както е краткото име на проекта, е най-мащабното начинание за опазване на вида, което обхваща на практика 100% от световната популация на червеногушата гъска. В рамките на проекта 40 птици бяха маркирани с GPS предаватели, а на над 100 бяха поставени цветни пръстени в усилие да се събере допълнителна информация за основните заплахи за вида и най-вече за незаконния отстрел. Данните подпомогнаха работата на терен на полевите ни екипи и допринесоха за планирането на целенасочени природозащитни дейности в отделните райони на разпространение на вида.

В зимовищата на гъската бяха проведени общо 50 преброявания и мониторингови проучвания – 18 в координация между България, Румъния и Украйна и 35 в координация между Румъния и България. В Русия бяха извършени общо три проучвания с помощта на самолет и бяха проведени 10 експедиции за оценка на числеността на гъската по време на миграцията в Казахстан. Данните от проучването бяха използвани за разработване на карти на ключови области в Румъния и Казахстан в полза на усилията за опазване и ефективна работа по наблюдение на вида.

Осъществените полеви експедиции в местата на стациониране на червеногушата гъска по време на есенната миграция показаха, че популацията се стабилизира и има индикации за известно възстановяване, но числеността от 40–60,000 птици е далеч от тази от средата и края на 90-те години на ХХ век.

Екипът постигна съществени успехи в осигуряване на дългосрочната сигурност на червеногушата гъска по време на миграцията ѝ, като постигна забрана за пролетния лов в ключовите райони за вида в Русия и в Казахстан, което ще доведе до подобряване на глобалния му статус в дългосрочен план. Същевременно в Русия бяха изготвени важни стратегически документи, касаещи опазването на вида, в Румъния и Казахстан бяха приети национални планове за действие, а ключово място за есенната миграция на червеногушата гъска в Казахстан, през което минава почти цялата световна популация, определи 35% от територията си за неловна!

Екипът на проекта си сътрудничи с ловни организации и сдружения и проведе целенасочена работа и обучение на ловци и представители на правоприлагащите органи и институции, насочени към снижаване на безпокойството, незаконния отстрел и бракониерството. По време на ловния сезон се осъществиха координирани партньорски патрули в различни части от ареала на вида, които съществено допринесоха за намаляване на инцидентите през този период. Беше осъществено и първото целенасочено обезопасяване на електропреносната мрежа с дивертори в ключов район за гъската в България.

В рамките на проекта беше създадена интерактивна изложба, която на достъпен език представя проблемите и заплахите, пред които се изправя червеногушата гъска два пъти в годината по време на своята миграция, докато прелита над 6 000 км във всяка посока – един от най-дългите миграции на гъски в света! Благодарение на целенасочените и разнообразни комуникационни дейности по проекта информацията за вида и заплахите за него достигнаха до над 30 млн. души в страните, включени в проекта и извън тях. Интерактивната изложба беше показана в почти всички големи градове в четири от държавите от ареала на червеногушата гъска с превод на съответния език, и беше посетена от 40 000 души. Дейностите по проекта бяха ежегодно представяни пред повече от 4000 души в Калмикия в рамките на мероприятия, свързани с популярния ежегоден фестивал на лалетата.

„Това е може би първият проект по програма LIFE, който се фокусира върху глобалната популация на световнозастрашен вид! Същевременно той е и изключително добър пример за това какво може да постигнат международно координирани природозащитни дейности в изпълнението на вече приет международен план за действие за опазване на вида. Резултатите от проекта ще имат положителен ефект върху червеногушата гъска и много други видове в дългосрочен план дълго след приключването му!“ – заяви ръководителят на проекта и координатор на международната работна група за вида д-р Николай Петков.

Краткият отчет по проекта, който представя най-ключовите дейности и постижения, може да бъде намерен ТУК.