Въвеждането на ограничаване на лова на водолюбиви птици и определяне на зони на спокойствие за тях се обсъжда в Калмикия


Въвеждането на ограничение на лова на водолюбиви птици през пролетта на 2019 г, както и установяването на зони на спокойствие за тях в районите на концентрация на редки видове птици на територията на Кумо-Маничката низина по време на есенния лов беше предмет на обсъждане на официална среща в Република Калмикия.

На срещата е взето и решение за провеждането на дейности сред ловната общност в Калмикия, които да доведат до повишаване на познанията им за редки и застрашени от изчезване видове птици, както и от необходимостта им от опазване. Тези дейности следва да се изпълняват от Министерството на природните ресурси на Република Калмикия и на територията на Ставрополски район с подкрепата на Института по екология и еволюция. 

Друг важен резултат от форума е и отбелязването на спешната необходимост от изменени на федералния закон за лова и опазване на ловните ресурси, както и на правилника за ловуване в Руската федерация по отношение на адаптирането на крайните срокове за откриване на есенния лов на територията на юг и на федералните области в Предкавказието, където се среща червеногушата гъска, световно застрашен вид.

 

 

Държавният резерват „Черние земли“, който е един от партньорите на проект „Сигурен прелетен път за червеногушата гъска“ напълно подкрепя изпълнението на набелязаните мерки и поема ангажимента да подпомогне регионалните агенции за опазване на околната среда в защитата на редки видове птици и осъществяването на дейности за повишаване на осведомеността и образованието, насочени към насърчаване на отговорно отношение към дивата природа.

 


 

Срещата, провела се в Правителството на Република Калмикия, бе инициирана от руските партньори на проект „Сигурен прелетен път за червеногушата гъска“, изпълняван по програма LIFE на ЕС. На нея присъстваха представители на природозащитни организации на Република Калмикия и Ставрополски района, както и представители на научната общност. Форумът беше председателстван от министъра на природните ресурси и защита на околната среда на Република Калмикия и беше първата голяма стъпка в постигането на значително подобряване на състоянието на застрашени видове птици по време на пролетната миграция на територията на Русия.