Рекордна за ноември численост на червеногушите гъски в Румъния


В края на ноември се проведе мониторинг на зимуващите гъски в България, Румъния и Украйна. Мащабното преброяване включва посещения на над 50 от най-важните влажни зони за зимуването на червеногушите и големите белочели гъски по западното и северното крайбрежие на Черно море.

Резултатите показват, че значителна част от световната популация на червеногушите гъски вече е достигнала до традиционните зимовища в Румъния и Украйна. Нещо повече – колегите от SOR/BirdLife Romania регистрираха над 14 000 червеногуши гъски в югоизточната част на страната, което е рекордна численост за този месец в последните 15 години, откакто се провежда регуляран мониторинг там. Над 50% от червеногушите гъски в Румъния са наблюдавани в района на защитена зона Balta Alba-Amara-Jirlau. Панталей, една от гъските, маркирани със GPS-предавател, към момента също се намира в този район. В допълнение, в Румъния са отчетени над 320 000 големи белочели гъски, а също така и редките малка белочела  и посевна гъска.

  

В Украйна числеността също е била значителна – над 5500 червеногуши гъски, което е близо до максимума за страната в последните 3 години. Традиционно най-висока численост е установена в област Херсон, северно от езерото Сиваш. Други много интересни наблюдения за Украйна са от резерват Аскания-Нова, където са наблюдавани 7100 червени ангъча и над 3000 сиви жерава.

В България все още числеността на червеногушите гъски е ниска – наблюдавани са малко над 200 индивида. В страната са отбелязани и 85000 големи белочели гъски. Всички птици са били концентрирани по поречието на река Дунав – в Свищовско-Беленската низина и резерват Сребърна. В Приморска Добруджа са установени само единични червеногуши гъски, а в Бургаско все още не са се появили. Въпреки липсата на гъски, в района на Шабленския езерен комплекс са наблюдавани 80 тундрови и над 200 пойни лебеда – рекордни числености за региона. В Бургаско топ наблюденията са на 1400 тръноопашати потапници, големи черноглави чайки и голям креслив орел.

Мониторингът  на гъските ще продължи  да се извършва през целия есенно-зимен сезон в рамките на проект „Сигурен прелетен път“, насочен към опазване на глобалната популация на световно застрашената червеногуша гъска. Координатор на мониторинга е Михаил Илиев от БДЗП.