Ръководство за устойчиво ползване на мигриращи водолюбиви птици.


Това ръководство е създадено от Нийлс Кайнтструп от Университета в Орхус в Дания – водещ експерт по биология на дивеча и д-р Шаболсч Наги от Wetlands International в рамките на LIFE проекта „Сигурен прелетен път“.

То представлява комплект от документи за обучения и самообучение по темата и съдържа важни аспекти от екологията на мигриращите водолюбиви птици и основнитепринципи за устойчиво ползване на водолюбиви птици, които могат да допринесат за опазването на мигриращи видове като червеногушата гъска, но също и на ловни видове.

Ръководството е предназначено за свободно ползване.

Изтеглете документите на английски език:

Trainer’s Manual Sustainable Hunting

1.1 The flyway approach

1.2 Basic principles of sustainable harvest of migratory birds in the flyway context

2.1 Flyway management in practice

2.2 Toolkit for national management

3.1 Key sites and their importance

3.2 Look-alike species

3.3. Disturbance and management options to reduce disturbance

3.4 Poaching and illegal hunting