Опазване на червеногушата гъска по прелетния ѝ път


През септември беше дадено началото на новия проект на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за опазване на червеногушата гъска по прелетния ѝ път. Проектът с кратко заглавие „Сигурен прелетен път“ надгражда резултатите постигнати от неговия предшественик „Сигурно зимовище за червеногушата гъска”  (LIFE09/NAT/BG/000230).

Новият проект обхваща всичките пет ключови за опазването на вида страни – България, Румъния, Украйна, Русия и Казахстан. Българското дружество за защита на птиците в водещ в изпълнението на проекта, но осъществяването му ще стане в партньорство с неправителствени организации и държавни институции от всички пет държави.

сн. Даниел Митев/Червеногуша гъска

Основната задача на проект „Сигурен прелетен път“ е подобряване на познанията за червеногушата гъска в точно определени места от ареала ѝ и намаляване на бракониерския отстрел на червеногуши гъски, най-вече в Русия и Казахстан. Във връзка с това в определени зони ще бъде засилена охраната на вида в тези две държави, както и възстановяване и подобряване на местата за хранене на червеногушата гъска в тях и целенасочена работа с местните общности и други заинтересовани страни.

Проектът „Сигурен прелетен път“ (LIFE16/NAT/BG/000847) ще допринесе за изпълнението на международния план за действие за опазване на червеногушата гъска, приет от страните членки на Афро-евразийското споразумение за опазване на водолюбивите птици (AEWA) и ще се изпълнява в тясно сътрудничество с международната работна група и секретариата на AEWA.