Стриктен контрол на пролетния лов в Русия заради червеногушата гъска


Пролетният лов в Русия е една най-сериозните заплахи за мигриращите водолюбиви птици и по-специално за червеногушата гъска. Оценката на наличните данни за съдбата на маркирани червеногуши гъски, показва изключително висок процент смъртност за година. Поради това контролът върху лова във всички страни от прелетния път на червеногушата гъска, а не само в Русия, е от ключово значение в настоящия LIFE проект „Сигурен прелетен път“. Стриктният и постоянен контрол ще доведе до намаляване на въздействието на безпокойството и случаите на бракониерство при вида.

 

 

Калмикия е район с тесен фронт на миграция за червеногушата гъска. От тук преминава  почти цялата популация на вида, при това два пъти годишно, като червеногушите гъски спират за почивка в низините на Манич Гудило. Припомняме, че няколко от червеногушите гъски, маркирани със сателитни предаватели по време на проект LIFE “Безопасно зимовище за червеногушата гъска”, бяха застреляни именно в Калмикия, което още веднъж подчертава наличния за вида проблем там. Тази година пролетният лов на гъски ще приключи на 13 март.  

Надяваме се, че нито една червеногуша гъска няма да стане жертва на незаконен отстрел.