Червеногушата гъска, защитена от национален план, разработен от SOR


Първият национален план за действие за опазване на червеногушата гъска е вече факт. Планът е разработен от Румънското орнитологично дружество, а дейността се координира от Министерството на околната среда, водите и горите, което е партньор по проекта. Документът е одобрен с министерска заповед № 2480/2022 и публикуван в Държавен вестник като част от проекта LIFE16 NAT/BG/000847 „Сигурен прелетен път“.

Биолозите от SOR работиха две години, за да разработят този план за действие, а цялата информация, събрана в този документ, е резултат от мониторингови и научноизследователски дейности, извършвани в продължение на повече от 30 години от SOR и неговите партньори в Румъния. Бяха проведени редица срещи с институции, заинтересовани от разработването на този план, като ловни сдружения, природни паркове и научни институти в областта на опазването на природата.

Документът, одобрен с министерска заповед, включва информация за природозащитния статус на вида и разпространението му, основните заплахи, както и мерките за опазването му, които трябва да бъдат приложени през следващите 10 години.

Националният план за действие включва 27 природозащитни мерки за опазване на вида, включително поредица от изследователски и мониторингови дейности. В допълнение към тези действия, които са изключително важни за съществуването на вида има и дейности, насочени към информиране на местните общности за важността на опазването на вида в ключови райони, както и дейности за подобряване и стимулиране на развитието на природосъобразен туризъм. За изпълнението на 27-те мерки са предвидени ясни параметри: приоритет, срок и институции, отговорни за тяхното решаване.

Сред целите на този план са: подобряване на консервационния статус на червеногушата гъска и нейните местообитания, предотвратяване на фрагментирането на специално защитените зони (SPA), намаляване на безпокойството в резултат на различни антропогенни дейности, повишаване на нивото на информираност и повишаване на обществената осведоменост за значението на опазването на червеногушата гъска, както и насърчаване на устойчив екотуризъм за местните общности.

Националният план за действие ще се изпълнява основно в югоизточната част на страната, където зимува популацията на червеновратата гъска. Става въпрос за районите на Бараган, Делтата на Дунав и Крайморска Добруджа.

Проектът „Живот за безопасен полет“ обединява организации от всички страни по миграционния път на червеновратите гъски: Русия, Казахстан, Украйна, Румъния и България. В Румъния участващите организации и институции са: Румънското орнитологично дружество, AGVPS, Министерството на околната среда и природен парк Balta Mică a Brăilei.