Проекта

“Сигурен прелетен път” е първият по рода си проект, обхващащ целия миграционен път на червеногушата гъска, както и 100% от световната популация на вида.  Във всяка една от петте ключови страни (Русия, Украйна, Казахстан, Румъния и България) ще бъдат изпълнявани специфични дейности, целящи опазване на вида и осигуряване на достатъчно места за хранене, почивка, размножаване и спокойствие на червеногушите гъски по време на гнездене и миграция.

Проектът има за цел опазването на червеногушата гъска в световен мащаб. За постигането ѝ обединяват усилия институции и организации от Русия, Украйна, Казахстан, Румъния и България, които ще прилагат Международния план за действие за опазване на червеногушата гъска.

сн. Младен Василев/Червеногуша гъска

Настоящият проект ще приложи и най-добрите практики за опазване на вида, създадени по проект “Сигурно зимовище за червеногушата гъска” (LIFE09/NAT/BG/000230), изпълняван към програма LIFE на ЕС от Българското дружество за защита на птиците в периода 2010-2015 г., в партньорство с Тръст за дивите птици и влажните зони (WWT), Кралско дружество за защита на птиците (RSPB)/BirdLife Великобритания, земеделска кооперация „Кирилови“ ООД, с. Крапец и Ловно-рибарско сдружение – Шабла. Най-добрите практики ще бъдат тествани в други страни от ареала на червеногушата гъска и по-точно в местата, където видът спира за почивка по време на миграция и зимуване.

През петгодишният период на изпълнение на проект „Сигурен прелетен път“ ще бъдат осъществени действия за изпълнение на 4 от 8 целеви резултати от Плана за действие на международните видове на AEWA *Cranswick et al., 2012).

Приносът на проекта в световен мащаб ще бъде, че част от подходите за опазване на червеногушата гъска, които ще бъдат приложени в него, ще могат да бъдат възпроизводими и за други видове, изправени пред сходни природозащитни проблеми.

„Сигурен прелетен път“ е проект, който е изцяло насочен към опазването на червеногушата гъска, но има и изключително голяма и важна демонстрационна стойност. С него ще бъдат решени основни заплахи за гъските в Приморска Добруджа (румънската и българската част на Добруджа). Двете страни заедно поддържат почти 100% от популацията на вида в ЕС през зимата.

Природозащитните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта, обхващат и ключови места от миграционния път на червеногушата гъска и извън ЕС, а именно в Украйна, Казахстан и Русия.

Основни цели на проекта са:

  • Подобряване на знанията за значението на специфичните заплахи и екологията на червеногушата гъска по време на миграция, както и на настоящото разпространение на вида в световен мащаб;
  • Ангажиране на заинтересованите страни и прилагане на набор от мерки за опазване на вида, за да се намали пряката и косвена смъртност от лов и безпокойство на гъските в ключови за тях места по целия миграционен път.
  • Ангажиране на заинтересованите страни за разработване на практики за управление на опазването на вида в ключови за него места и подобряване на условията за живот на червеногушата гъска в тях;
  • Въвличане на местните общности и заинтересовани страни за повишаване на заинтересоваността и подкрепата на местното население за опазване на червеногушата гъска и защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, както и на други ключови места, от които зависят гъските;
  • Създаване на всеобхватна система за мониторинг във всички страни от прелетния път на червеногушата гъска с оценка на състоянието на вида и ефекта от изпълнението на Международния план за действие за опазване на червеногушата гъска.