Екип

Николай Петков

Ръководител проект

С познанията си за проектния район и проблемите, който червеногушата гъска среща, Николай ще допринесе за успешното изпълнение на проектните дейности. В рамките на проект «Сигурен прелетен път» той има и отговорната задача да следи за разпределението и изпълнението на дейностите от членовете на екипа и да изготвя необходимите доклади за извършената работа, както и да осигурява добрата комуникация между партньорите, представители на различни страни и Консултативния съвет на проекта.

Николай има докторска степен по екология. Член е на Species Survival Commission на IUCN, членува в работните групи на IUCN и Wetlands International за застрашени водоплаващи птици. Член е на групата по патици, работната група по гъски и тази за ибисите. От 2010 г. е координатор на Международната работна група за червеногушата гъска към AEWA.

Николай е член на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) от 1989 г., като е работил от 1995–2015 г. на различни позиции в БДЗП. В периода 2007–2010 г. работи в Wetland International в Холандия като Flyway & Site Network Officer.

Емилия Янкова

Отговорник Комуникации

Емилия е отговорник комуникации на проект „Сигурен прелетен път“. Тя ще се грижи за добрия тон във вътрешната комуникация на екипа на проекта и ще осъществява връзката с различните публиките. От нея ще зависят визията и съдържанието на всички комуникационни материали, които ще бъдат създадени по проекта за популяризиране и изграждане на по-добро отношение към червеногушата гъска. Емилия е част от екипа на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) от 2011 година. Освен изграждането и поддържането на публичния образ на проекта тя прави това и за БДЗП през последните десетина години.

Михаил Илиев

Отговорник опазване и мониторинг на червеногушата гъска

Михаил отговаря за теренните дейности, които се изпълняват в района на езерата Шабла и Дуранкулак в рамките на проект „Сигурен прелетен път“. Той координира и мониторинга на гъските в проектните зони в България и всички страни от ареала на червеногушата гъска.

За успешното изпълнение на теренните дейности в българската част от Крайморска Добруджа, проектът ще разчита на доброто познаване на района от страна на Михаил, който от 2008 г. активно участва в мониторинга и опазването на червеногушата гъска в тази част на страната. Мишо е бил част от екипа на редица проекти, свързани с проучване на птици на национално и международно ниво.

Михаил е дългогодишен член на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и доброволец в редица природозащитни дейности, изпълнявани от БДЗП. Има магистърска степен по Екология при СУ „Св. Климент Охридски“.

Мануела Мурджева

Администратор

Мануела e администратор на проект „Сигурен прелетен път“. Тя осигурява спокойното и безпроблемно протичане на текущата дейност на проекта и съдейства на екипа при осъществяването на всички задачи свързани с документи. На Мануела се пада и отговорността да координира и води необходимите технически и финансови отчети

На отличната организация на Мануела и опитът, който тя има в администрирането на проекти ще разчита не само екипа на „Сигурен прелетен път“, но и още три проекта които изпълнява Българското дружество за защита на птиците. Ели е част от екипа на БДЗП вече 11 години.

Емил Тодоров

Координатор за Румъния

Емил е координатор на националната схема за мониторинг на зимуващите гъски в Румъния и организира изпълнението на дейностите по проект „Сигурен прелетен път“, които ще се осъществяват на територията на Румъния от името на Румънското орнитологично дружество.

Опитът и знанията, които Емил има, за опазването и проучването на зимуващите гъски в Югоизточна Румъния, ще допринесат за изпълнението на ключови дейности от проекта „Сигурен прелетен път“, между които са – проучване влиянието на ловната преса върху червеногушата гъска, изготвяне на карта на чувствителните зони за гъските и провеждането на проверки с отговорни за прилагането на ловното законодателство институции.

Емил е член на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) от 1995 г. Отговарял е за регионалните дейности на БДЗП по поречието на река Дунав в периода 2002 – 2012 г., след което започва работа за Румънското орнитологично дружество – партньор на BirdLife за Румъния. Емо притежава богат опит в управлението и координирането на природозащитни проекти. Носител е на наградата Whitley Fund for Nature през 2009 година.

Иван Русев

Координатор за Украйна

Д-р Иван Русев е координатор на проект „Сигурен прелетен път“ за Украйна. Понастоящем Иван Русев е научен директор на Национален природен парк „Тузловски Лимани“, дългогодишен природозащитник и учен.

За проекта Иван ще отговаря за организирането и изпълнението на полевите дейности, като провеждането на патрули срещу бракониерството в района, за който отговаря и координира преброяванията на червеногушата гъска по Украинското крайбрежие на Черно море.

Альона Кошкина

Координатор за Казахстан

Альона Кошкина работи като експерт в Асоциация за опазване на биологичното разнообразие на Казахстан/партньор на BirdLife International/Казахстан от 2011 година. Альона координира консервационни проекти за два вида (Идентифициране на състоянието на популацията и миграционните пътища  на тръноопашатата потапница в Казахстан и Изследване на състоянието на популацията на степни вълци в Централен Казахстан). Кошкина участва и в екосистемните изследвания на въздействието на селското стопанство върху степното биоразнообразие. Алоьона има магистърска степен по биологично образование и от 2015 г. разработва доктурантура в Института по Екология и ландшафт при Университета в Мюнстер – Германия. Основната част от времето си прекарва в Казахстан.