За нас

Име на проекта: „Опазване на червеногушата гъска по прелетния ѝ път“

Кратко име на проекта: „Сигурен прелетен път“

Резюме на проекта: Във фокуса на проекта е червеногушата гъска – световно застрашен вид. Това е първият по рода си проект, който цели да обхване миграционния път на червеногушата гъска и едновременно с това да намери решения на проблемите, които стоят пред опазването на вида в пет ключови държави.

Тенденциите в промяната на числеността на световната популация на червеногушата гъска в дългосрочен план са трудни за прогнозиране. Причина за това е непълното покритие на преброяването на червеногушите гъски в световен мащаб през последните десетилетия. Дори и днес не е ясно дали наблюдаваните колебания в броя на червеногушите гъски отразява истинска промяна в числеността на популацията или вариациите в числеността се дължат на различните места за зимуване, използвани от вида. Въпреки това през последните години съществуват повече доказателства, че има реален спад в популацията на червеногушата гъска.

Заплахите, пред които е изправен видът, са сред най-важните за почти всички видове водолюбиви птици, включително промените в земеделските практики и ловната преса.

Причини за високата степен на безпокойство в местата за размножаване и хранене на червеногушите гъски са ловът, риболовът, влизането с лодки във водоемите, в които нощуват гъските, и съзнателното им обезпокояване от страна на човека.

Безпокойството, предизвикано от страна на човека, застрашава световната популация на червеногушата гъска, тъй като директно води до увеличаване на разхода на енергия, чрез по-чести полети за бягство, а това съчетано с намаления прием на храна, причина за който е намаляване на времето за хранене, е сериозна заплаха за вида.

Директната смъртност, причинена от незаконен лов, е основна заплаха за червеногушата гъска. Скорошен предварителен анализ на наличната информация за съдбата на червеногуши гъски със сателитни предаватели показва до 40% смъртност, причинена през пролетния  и есенния ловен сезон в Русия и Казахстан. Очаква се проектът да има значителен принос за опазването на червеногушата гъска по целия ѝ миграционен път.

Цели на проекта:

 • Подробно проучване на специфичните заплахи за вида и неговото разпространение по време на миграция, както и по-обстойно изследване на миграционните придвижвания на червеногушата гъска, чрез сателитно проследяване на птици и чрез полеви проучвания.
 • Привличане и ангажиране на заинтересовани страни в ключови места за червеногушата гъска и прилагане на мерки за нейното опазване с цел да се намали смъртността (директна и индиректна) по време на лов и свързаното с лова безпокойство във важните места за почивка на червеногушата гъска по целия ѝ миграционен път.
 • Работа с ключови заинтересовани страни с цел разработване на мерки и практики за опазване на червеногушата гъска във важни за нея места и подобряване на условията за живот в тези места.
 • Привличане и ангажиране на местни общности и заинтересовани страни, за да се повиши подкрепата им за опазването на червеногушата гъска и на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 и други важни за червеногушата гъска места.
 • Разработване и прилагане на всеобхватна схема за мониторинг и мащабна оценка на състоянието на вида и ефекта от изпълнението на международния план за действие за опазване на червеногушата гъска.

Основни дейности:

 • Проучване на заплахите и оцеляването на червеногушата гъска по време на пролетната и есенната миграция на вида, чрез поставяне на сателитни предаватели, за да се осигури планирането на адекватни мерки за опазване на вида по целия му миграционен път.
 • Проучване на ловните практики и ловната преса в ключови места за червеногушата гъска по целия ѝ миграционен път, за да бъдат планирани адекватни мерки за смекчаване на последиците от тях.
 • Приемане на националните планове за действие за опазване на червеногушата гъска в Казахстан и Румъния и включване на част от дейностите за опазване на вида при управлението на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 и други защитени територии.
 • Намаляване на смъртността по време на лов и безпокойството на червеногушите гъски в местата им за размножаване, чрез въвеждане на нови патрули, техники и системи за защита в ключови места за вида.
 • Разработване и прилагане на всеобхватна схема за мониторинг и мащабна оценка на състоянието на вида и ефекта от прилагането на Международния план за опазване на червеногушата гъска.
 • Повишаване на осведомеността за необходимостта от опазване на червеногушата гъска по миграционния ѝ път и получаването на подкрепа за опазването на вида.

Целеви райони:

 1. Защитена зона „Делтата на река Дунав и комплекс Разим – Синое“
 2. Национален природен парк „Тузловски лимани“
 3. Системата от езера Каликол – Талдикол
 4. Защитена зона „Шабленски езерен комплекс“
 5. Защитена зона „Балта Алба – Амара – Жирлау“
 6. Защитена зона „Балта Мика Бралей“
 7. Защитена зона „Свищовско-Беленска низина“
 8. Защитена зона „Комплекс „Мандра-Пода“
 9. Защитена зона „Езерото Калараси“
 10. Защитена зона „Bertesti de Sus – Gura Ialomitei“
 11. Защитена зона „Комплекс Беленски острови“
 12. Защитена зона „Бургаско езеро“
 13. Защитена зона „Езерото Страчина“
 14. Езерото Жаркол
 15. Система от езера „Akkol-Karasor-Uzynsor“
 16. Система от езера „Koybagar-Tyuntyugur“
 17. Езерото Манич Гудило
 18. Защитена зона „Дуранкулашко езеро“
 19. Защитена зона „Атанасовско езеро“

Продължителност:

5 години (септември 2017 – октомври 2022 г.)

Проектът „Опазване на червеногушата гъска по прелетния ѝ път“ е финансиран от програма LIFE на ЕС и се изпълнява от Българското дружество за защита на птиците в партньорство с:

 1. Association for the Conservation Biodiversity of Kazakhstan/BirdLife Kazakhstan
 2. Association of Romanian Hunters & Anglers
 3. ROMSILVA National Forestry Agency – Small Wetland of Braila Natural Park
 4. Ministry of Environment of Romania
 5. National Natural Park “Tuzlovsky Limani”
 6. State Biosphere Reserve “Chenjie Zemli” Russia
 7. Regional Ecological Organization “Renaissance”-Ukraine
 8. Geese and Swans Study Group of Norht Eurasia – Russia
 9. Romanian Ornithological Society/BirdLife Romania
 10. “ABS Zharkol” Ltd – Kazakhstan

Финансиране:

Общ бюджет на проекта – 2 557 817 Euro, от които 1 918 320 Euro, осигурени от програма LIFE на ЕК