Повече сигурност за мигриращите гъски в Казахстан


Казахстанският партньор на БДЗП в проекта „Сигурен прелетен път“ – Айдам 2012 ООД, който управлява ловното стопанство около езeрото Куликол, прие ревизия на устройствения план на стопанството. Планът разширява съществено неловната зона в него с цел осигуряване на повече спокойствие за световнозастрашените видове гъски, които спират за почивка там по време на миграция. На практика новото разширение обхваща почти 35% от територията на ловното стопанство и намалява съществено безпокойството от лова. Изборът на териториалния обхват е разработен от експерти на АСБК и се базира и на данните от проведените телеметрични проучвания, които показват основните територии, които червеногушите гъски използват за хранене. Увеличаването на зоните за спокойствие по време на миграция е успех за проекта, тъй като е една от заложените в дейностите му цели.

През езерната система на Талдикол-Куликол преминават почти всички мигриращи червеногуши гъски и значителна част от малките белочели гъски. По време на ежегодната миграция през октомври се регистрират по 150 000 до 350 000 гъски, като почти всички маркирани с предаватели червеногуши гъски са преминали през този район. 

Управата на Айдам 2012 ООД въведе ограниченията от този ловен сезон и разработи специални листовки, които се прилагат към разрешителното за лов за тяхното стопанство. Разрешителното уточнява обхвата на ограниченията за лов и се разписва от ловците. Това е първото подобно разширение на неловна територия в някое от ловните стопанства в Казахстан, основано на природозащитни цели. В повечето стопанства ловът около самите езера в периметър от 500 до 1000 метра от брега е строго забранен, което осигурява ползването им за сигурна и спокойна почивка и нощувка от мигриращите гъски както през нощта, така и през деня, когато се връщат да пият вода.

По време на проведената експедиция в Казахстан през месец октомври експерти от БДЗП и АСБК посетиха ловното стопанство. Не бяха регистрирани нарушения и отклонения от режима на територията. Беше направена и проверка на отстреляните гъски през един от ловните дни, която регистрира че са отстреляни само големи белочели гъски.

Направените промени ще допринесат също и за подобряване на лова, като резултат от по-голямото спокойствие на гъските в района и възможността на повече птици да се хранят там. Надяваме се, че и други ловни стопанства ще последват примера на Айдам 2012 ООД. Управата на ловното стопанство при езерото Койбагор вече е направила стъпки и достъпът на лодки на територията на езерото е съществено ограничен. Резултатите бяха видими – значително по количество нощуващи гъски на територията на езерото.

Въпреки това в други ловни стопанства продължава да има проблеми с ограниченията на лова и отстрела на световнозастрашени видове, което беше регистрирано от полевите екипи по време на експедицията в Казахстан.